http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
2K3
44
939
9531
4601
5340
5163
84118
94850
82784
51933
62082
03514
49681
80616
24167
59725
41052
081967
Cần Thơ
K3T2
38
501
4260
2239
3676
4077
92243
56858
92920
35748
56061
27380
02604
34098
52855
57255
46058
945454
Sóc Trăng
K3T02
03
778
3824
4045
3555
9894
42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527
69305
23957
14352
39674
045213
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/02/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
4,5 0 1
3,0,8 1 8,4,6
8,5 2 5
6,3 3 9,1,3
4,8,1 4 4,0
2 5 0,2
1 6 3,7,7
6,6 7
1 8 4,2,1
3 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
6,2,8 0 1,4
0,6 1
2 0
4 3 8,9
0,5 4 3,8
5,5 5 8,5,5,8,4
7 6 0,1
7 7 6,7
3,5,4,9,5 8 0
3 9 8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2 0 3,5
7 1 2,3
1,5 2 4,0,9,7
0,1 3
2,9,7 4 5
4,5,0 5 5,7,2
6
2,5 7 8,1,4
7,8,9 8 8
2 9 4,8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
2K2
85
232
1509
0898
5240
3533
69898
10330
27779
00511
63734
58351
81333
84031
86210
88061
48185
417404
Cần Thơ
K2T2
88
537
7579
7463
8033
6569
32686
04626
05297
60218
31471
72515
73556
80477
22768
50003
40825
736968
Sóc Trăng
K2T02
25
040
5821
1778
0436
5238
76666
33450
10238
53767
37566
10181
56836
18313
41939
47579
48162
575885
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/02/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 9,4
1,5,3,6 1 1,0
3 2
3,3 3 2,3,0,4,3,1
3,0 4 0
8,8 5 1
6 1
7 9
9,9 8 5,5
0,7 9 8,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 3
7 1 8,5
2 6,5
6,3,0 3 7,3
4
1,2 5 6
8,2,5 6 3,9,8,8
3,9,7 7 9,1,7
8,1,6,6 8 8,6
7,6 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
4,5 0
2,8 1 3
6 2 5,1
1 3 6,8,8,6,9
4 0
2,8 5 0
3,6,6,3 6 6,7,6,2
6 7 8,9
7,3,3 8 1,5
3,7 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
2K1
97
951
5295
7667
3508
5397
31406
45941
77425
39297
89054
71142
37862
48956
56138
99867
62448
994537
Cần Thơ
K1T2
80
390
8785
3246
7122
7536
65559
37044
06309
42944
00256
11072
17120
59907
03501
72320
46229
105313
Sóc Trăng
K1T02
35
055
1406
8353
5487
0005
84428
39578
75566
26251
51694
37019
04249
79330
45696
25394
03094
784141
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/02/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0 8,6
5,4 1
4,6 2 5
3 8,7
5 4 1,2,8
9,2 5 1,4,6
0,5 6 7,2,7
9,6,9,9,6,3 7
0,3,4 8
9 7,5,7,7
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
8,9,2,2 0 9,7,1
0 1 3
2,7 2 2,0,0,9
1 3 6
4,4 4 6,4,4
8 5 9,6
4,3,5 6
0 7 2
8 0,5
5,0,2 9 0
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
3 0 6,5
5,4 1 9
2 8
5 3 5,0
9,9,9 4 9,1
3,5,0 5 5,3,1
0,6,9 6 6
8 7 8
2,7 8 7
1,4 9 4,6,4,4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
1K4
84
567
4343
7120
3937
3036
76953
53717
80934
21097
19711
69514
35099
09420
60399
23268
22378
361768
Cần Thơ
K4T1
02
481
7599
6907
0233
2937
03122
52725
65687
49119
03449
42474
06291
54817
88699
44809
41780
346643
Sóc Trăng
K4T01
78
108
1860
6561
9115
6960
88996
25547
85480
33768
52077
11215
79085
01438
16904
35031
67862
438863
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/01/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
2,2 0
1 1 7,1,4
2 0,0
4,5 3 7,6,4
8,3,1 4 3
5 3
3 6 7,8,8
6,3,1,9 7 8
6,7,6 8 4
9,9 9 7,9,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7,9
8,9 1 9,7
0,2 2 2,5
3,4 3 3,7
7 4 9,3
2 5
6
0,3,8,1 7 4
8 1,7,0
9,1,4,9,0 9 9,1,9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
6,6,8 0 8,4
6,3 1 5,5
6 2
6 3 8,1
0 4 7
1,1,8 5
9 6 0,1,0,8,2,3
4,7 7 8,7
7,0,6,3 8 0,5
9 6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
1K4
57
659
9959
5565
8832
3628
15823
03146
05730
06296
03438
37336
97860
01437
41373
47602
61708
324268
Cần Thơ
K4T1
11
208
7885
4139
2814
8675
79776
24780
71056
82415
15395
71662
23377
61009
35753
94249
71358
688037
Sóc Trăng
K4T01
69
414
2729
4151
9040
5301
18308
57690
42397
87976
28514
32548
49793
53942
81449
27550
48230
567066
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/01/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
3,6 0 2,8
1
3,0 2 8,3
2,7 3 2,0,8,6,7
4 6
6 5 7,9,9
4,9,3 6 5,0,8
5,3 7 3
2,3,0,6 8
5,5 9 6
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
8 0 8,9
1 1 1,4,5
6 2
5 3 9,7
1 4 9
8,7,1,9 5 6,3,8
7,5 6 2
7,3 7 5,6,7
0,5 8 5,0
3,0,4 9 5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
4,9,5,3 0 1,8
5,0 1 4,4
4 2 9
9 3 0
1,1 4 0,8,2,9
5 1,0
7,6 6 9,6
9 7 6
0,4 8
6,2,4 9 0,7,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
1K3
21
477
6970
8124
7209
4434
70084
99124
95221
13223
61118
97727
92605
74824
77119
56193
81947
128282
Cần Thơ
K3T1
50
635
3308
4104
8547
8508
77241
87096
35660
56282
46180
10993
89505
00854
77160
29027
22615
105296
Sóc Trăng
K3T01
85
067
6122
8459
4947
6975
21496
87516
50119
76209
41398
08051
28396
86928
53992
72403
11397
624713
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/01/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
7 0 9,5
2,2 1 8,9
8 2 1,4,4,1,3,7,4
2,9 3 4
2,3,8,2,2 4 7
0 5
6
7,2,4 7 7,0
1 8 4,2
0,1 9 3
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,6,8,6 0 8,4,8,5
4 1 5
8 2 7
9 3 5
0,5 4 7,1
3,0,1 5 0,4
9,9 6 0,0
4,2 7
0,0 8 2,0
9 6,3,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 9,3
5 1 6,9,3
2,9 2 2,8
0,1 3
4 7
8,7 5 9,1
9,1,9 6 7
6,4,9 7 5
9,2 8 5
5,1,0 9 6,8,6,2,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
1K2
44
580
4381
2207
9778
4804
08995
32692
42776
80170
30485
39189
27782
61517
56902
27044
77569
471051
Cần Thơ
K2T1
77
627
2471
0488
8050
3990
21686
44559
87284
51498
12270
33801
90045
85087
60332
45227
98177
985881
Sóc Trăng
K2T01
17
105
5356
6005
1413
4617
94305
04432
03090
41999
63959
96611
50218
96218
19808
61440
76890
654075
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 09/01/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,4,2
8,5 1 7
9,8,0 2
3
4,0,4 4 4,4
9,8 5 1
7 6 9
0,1 7 8,6,0
7 8 0,1,5,9,2
8,6 9 5,2
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,9,7 0 1
7,0,8 1
3 2 7,7
3 2
8 4 5
4 5 0,9
8 6
7,2,8,2,7 7 7,1,0,7
8,9 8 8,6,4,7,1
5 9 0,8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9,4,9 0 5,5,5,8
1 1 7,3,7,1,8,8
3 2
1 3 2
4 0
0,0,0,7 5 6,9
5 6
1,1 7 5
1,1,0 8
9,5 9 0,9,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )