BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19-11-2017

Thống kê xổ số: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
Ngày
/
Tháng
00 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 41 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 245 0 270 364 00
01 2894 0 236 0 235 0 0 223 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 277 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 276 224 0 0 314 0 182 0 0 01
02 3281 0 0 0 235 0 0 0 0 0 1 0 0 0 289 0 0 216 258 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 364 182 0 0 0 0 182 0 182 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 248 0 552 0 182 0 0 0 0 0 0 02
03 2463 0 0 236 0 229 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 182 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 344 0 245 0 0 0 03
04 1484 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 277 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04
05 2036 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 82 1 0 0 0 198 0 554 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 05
06 1057 186 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 06
07 2169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 1 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 274 276 0 0 0 316 0 0 540 0 07
08 1655 186 472 0 0 0 0 223 1 0 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 08
09 3053 0 0 0 235 0 0 0 1 182 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 398 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 612 0 274 0 224 182 0 0 0 182 0 182 09
10 1675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 198 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 344 0 182 0 182 10
11 1726 0 0 0 0 229 230 0 0 0 0 0 1 0 289 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 2662 186 0 0 705 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 612 248 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 13
14 2700 186 0 236 0 229 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 199 0 0 198 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 182 277 182 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 14
15 977 0 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 2829 0 0 0 0 229 460 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 182 0 0 0 0 277 0 182 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 245 0 0 182 16
17 2601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 364 182 182 0 277 0 0 0 182 0 0 0 0 0 224 182 0 0 245 182 0 0 17
18 3094 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 398 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 0 182 0 364 182 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 274 0 224 0 0 0 0 0 270 0 18
19 1995 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 306 245 182 270 0 19
20 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 277 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 20
21 1415 0 236 0 0 229 0 0 1 182 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 85 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
22 1540 0 0 236 0 0 230 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 261 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
23 1235 0 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 172 0 0 0 0 0 23
24 2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 233 0 261 0 0 81 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 224 0 172 0 245 182 0 0 24
25 1173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 0 25
26 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 182 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 26
27 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
28 1631 186 236 0 235 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 270 0 28
29 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 0 29
30 2162 0 0 0 0 0 230 0 1 182 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 199 0 400 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 30
31 1150 186 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
32 2873 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 233 0 0 41 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 182 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 546 0 0 306 0 274 0 0 182 0 0 0 0 0 0 32
33 1897 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 2 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 182 0 248 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
34 1899 0 0 0 235 0 0 223 0 182 0 0 0 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 34
35 2758 0 0 0 235 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0 0 198 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 277 0 182 182 0 0 0 0 274 0 0 182 0 0 245 0 0 0 35
36 3294 0 0 236 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 554 0 182 364 0 0 306 0 0 276 224 0 172 341 0 0 0 0 36
37 2070 0 0 0 0 229 0 0 0 0 1 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 0 364 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 270 0 37
38 3523 558 236 236 0 0 230 223 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 255 41 0 0 0 0 0 0 198 284 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 245 0 0 0 38
39 1706 0 236 236 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 289 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 39
40 1314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 270 0 40
41 1504 0 0 0 0 0 230 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
42 1374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 216 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 42
43 1669 186 0 0 0 0 0 223 0 0 1 0 0 0 0 0 0 216 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
44 1851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 224 0 0 0 245 0 0 0 44
45 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 172 0 245 0 0 0 45
46 2277 0 0 236 0 0 0 0 0 182 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 182 0 182 0 0 182 0 0 0 182 0 0 364 0 0 0 0 182 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
47 2097 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 568 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 270 0 47
48 2365 0 236 236 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 182 0 319 0 182 270 0 48
49 1278 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 270 182 49
50 1617 186 0 236 235 229 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
51 1679 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 312 0 0 0 0 51
52 2442 0 0 236 0 0 0 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 182 182 0 0 0 0 364 277 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
53 2055 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 0 0 0 0 0 53 0 1 0 1 0 0 0 277 0 0 0 182 182 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
54 2797 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 2 199 0 200 198 0 277 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 182 364 182 0 0 182 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
55 2023 0 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 1 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 198 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 55
56 1313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 259 0 0 0 0 199 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 56
57 1097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 233 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
58 1770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 200 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 0 182 0 0 364 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 58
59 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 432 0 41 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 59
60 2316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 233 0 261 0 27 99 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 182 364 0 0 0 0 0 364 0 248 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 60
61 2063 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 466 0 0 41 0 273 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 182 0 277 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0 61
62 958 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
63 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 3 0 0 0 0 233 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 224 182 0 0 0 0 540 0 63
64 1745 0 0 0 0 229 0 223 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 182 182 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 64
65 2186 0 0 0 235 229 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 284 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 364 0 328 0 0 0 0 65
66 1354 0 0 0 0 229 0 223 0 0 1 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 66
67 1294 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 364 67
68 2059 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 76 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 306 0 0 276 224 0 0 336 0 182 0 0 68
69 3198 0 0 236 0 0 0 0 0 182 1 0 0 0 289 0 0 0 0 41 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 182 182 182 0 0 0 0 0 0 0 182 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 245 0 540 182 69
70 641 0 236 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
71 2192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 182 0 0 248 0 0 0 0 344 325 0 0 270 0 71
72 1415 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 276 224 0 0 0 0 0 0 0 72
73 2153 0 0 236 0 0 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 663 0 0 0 0 73
74 1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 82 0 79 0 0 0 200 0 284 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 74
75 2050 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 233 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 75
76 1619 186 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 520 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
77 2676 0 0 0 0 0 0 223 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 199 0 0 0 284 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 274 276 224 0 0 0 245 0 0 182 77
78 1970 0 236 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 182 0 182 0 0 0 0 0 224 182 0 0 0 0 270 182 78
79 1291 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
80 1895 0 236 0 0 229 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 182 0 331 0 0 0 0 80
81 1481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 277 182 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 81
82 1568 0 0 0 0 0 230 0 0 0 3 0 0 0 289 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
83 1735 0 0 236 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 1 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 0 0 0 172 0 0 0 0 182 83
84 1635 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 396 284 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 84
85 2833 186 0 236 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 97 2 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0 182 182 0 0 364 0 0 182 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 0 318 0 0 0 0 85
86 2324 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 289 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 277 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 182 172 349 0 0 0 182 86
87 1529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 245 0 0 0 87
88 1901 186 0 0 0 229 0 0 1 182 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 274 0 224 0 0 0 0 0 0 0 88
89 811 0 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 89
90 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 182 0 0 0